انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران ، استان تهران

۱۳۹۷/۵/۲۴ 587
اپلیکشن بیمه کو با انجمن صنفی بیمه ایران استان تهران درصدد راه اندازی سیستمی است که : 1 - تمام نمایندگان بیمه درسرتاسرکشورباخیالی راحت وارددنیای کسب وکاراینترنتی شوندوبتوانندبااستفاده ازاین اپلیکیشن توان خودراافزایش دهند 2- بیمه گذاران نیز بدون دغدغه واردسایت مطمئن نمایندگی شده وبیمه نامه خود را صادر نماید. 3- تقریبا"99% سئوالات مربوط به صنعت بیمه که موردنیازهم میهنان عزیزمیباشددراین اپلیکیشن موجوداست .