درباره پزشک
تلفن تماس
02181923454
خطوط همراه
ثبت نشده است
تخصص
پزشک عمومي
آدرس
میدان ونک- خیابان برزیل شرقی- وزارت نیرو- شرکت توانیر
شرکت های بیمه
بيمه ايران