درباره بیمارستان
خطوط ثابت
04532787077


آدرس
خیابان امام (ره) - بالا تر از سازمان آب منطقه
شرکت های بیمه