درباره بیمارستان
خطوط ثابت
04533725802


آدرس
میدان بسیج - خیابان ساحلی - خیابان عطایی - پلاک 282
شرکت های بیمه
ثبت نشده است