درباره بیمارستان
خطوط ثابت
04134405772 04134405763


آدرس
تبریز.میدان جهاد(نصف راه)کوچه باغ
شرکت های بیمه